Pendedahan Maklumat Pelanggan dan Data Peribadi di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA)
Kembali
1. Berkomunikasi dengan kami, menggunakan perkhidmatan kami, membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, membuka akaun KiGA atau berdasarkan penglibatan anda dan/atau transaksi atau urusan dengan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju dan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pemindahan Data Peribadi anda oleh kami atau bagi pihak anda dan untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.
2. Dalam Notis ini, “Data Peribadi” bermaksud maklumat tentang anda, dari mana anda boleh dikenal pasti, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor kad pengenalan, nombor sijil kelahiran, nombor pasport, kewarganegaraan, alamat, nombor telefon, nombor faks, butiran bank, butiran kad kredit, bangsa, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, status pemastautin, latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, minat peribadi, alamat e-mel, pekerjaan anda, jawatan/jawatan anda di syarikat anda, butiran syarikat anda, gaji julat, industri di mana anda bekerja, apa-apa maklumat tentang anda yang telah anda berikan kepada kami dalam borang pendaftaran elektronik, borang permohonan atau sebarang bentuk lain yang serupa dan/atau sebarang maklumat tentang anda yang telah atau mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh kami dari semasa ke semasa dan termasuk data peribadi yang sensitif seperti data yang berkaitan dengan kesihatan, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain yang serupa atau suruhanjaya atau yang didakwa melakukan sebarang kesalahan.
3. Pendedahan kepada Pihak Ketiga
Untuk memproses permohonan anda dan seterusnya untuk terus melaksanakan perjanjian kontrak yang dimeterai atau akan dimeterai ke dalam Platform KiGA, kami mungkin perlu memindahkan, mengakses atau mendedahkan data peribadi anda kepada entiti lain pihak ketiga luar untuk Tujuan tersebut. Pihak ketiga luar yang kami dedahkan data peribadi anda mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada ("Pihak Ketiga")
3.1) mana-mana syarikat bersekutu, berkaitan, pegangan dan/atau anak syarikat KiGA, termasuk yang diperbadankan pada masa hadapan;
3.2) rakan kongsi perniagaan dan ahli gabungan kami;
3.3) juruaudit, perunding, peguam, ejen, akauntan dan/atau penasihat kami;
3.4) syarikat penyelidikan pemasaran;
3.5) pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami seperti pembekal perkhidmatan teknologi maklumat (IT) untuk infrastruktur, perisian dan kerja pembangunan, syarikat pengurusan pihak ketiga, sub-kontraktor atau pihak lain yang mungkin dianggap perlu oleh kami untuk memudahkan urusan anda dengan kami.
4. Entiti atau Pihak Ketiga ini boleh mencari, menyimpan, menyelenggara dan/atau memproses Data Peribadi anda di dalam atau di luar Malaysia.
5. Pelanggan juga bersetuju bahawa ACE Capital Growth Sdn Bhd akan membuat pengesahan maklumat yang diberikan oleh pelanggan semasa permohonan n untuk membuka Akaun KiGA. Pelanggan juga bersetuju untuk mendedahkan maklumat transaksi kewangan , butiran akaun, hubungan akaun kepada:
5.1) pihak yang menyediakan perkhidmatan (termasuk vendor penyumberan luar, peguam, penama, penjaga, pendeposit sekuriti berpusat atau pendaftar, ejen kutipan hutang) kepada KOPONAS;
5.2) ejen, perunding dan penasihat profesional Platform KiGA;
5.3) polis atau mana-mana pegawai penyiasat yang menjalankan sebarang penyiasatan; dan
5.4) mana- mana orang yang pendedahannya dibenarkan atau dikehendaki oleh manamana undang-undang, peraturan, arahan atau permintaan kerajaan.
6. KiGA boleh, tertakluk kepada pematuhan peraturan atau garis panduan kawal selia yang berkenaan, menggunakan sebarang maklumat yang berkaitan dengan pelanggan yang dikumpul, disusun atau diperoleh oleh Ace Capital Growth Sdn Bhd melalui kaedah untuk tujuan seperti ditentukan oleh Platform KiGA.
7. Pelanggan juga mengisytiharkan bahawa semua maklumat peribadi dan data yang dinyatakan di sini adalah/semuanya benar, terkini dan tepat dan sekiranya terdapat sebarang caj kepada sebarang maklumat atau data peribadi yang dinyatakan di sini, hendaklah memberitahu KiGA serta merta.